Sendika Tüzüğü

SÜRÜCÜ EĞİTİMİ İŞVERENLERİ SENDİKASI


 GENEL HÜKÜMLER

SENDİKANIN ADI, MERKEZİ, ADRESİ:

 

MADDE 1-     Sendikanın adı SÜRÜCÜ EĞİTİMİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

dır. Sendika adı kısaca “SÜRSEN” olarak ifade edilir. SÜRSEN sadece, SÜRÜCÜ EĞİTİMİ İşverenleri Sendikasına aittir ve yalnız Sendikaca kullanılır.  Sendikanın Merkezi   1066.cadde  1/18  Öveçler/ANKARA'dadır.

Sendika Merkezi’nin ANKARA Şehri Hudutları içinde başka bir adrese nakli Anatüzük’te değişiklik yapılmasını gerektirmez.

            Sendikaya bağlı Şube açma yetkisi Sendikanın Genel Kurulundadır.Genel Kurul bu görev için Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Şubelerin çalışma yöntemi ve usulleri  Sendikanın çalışma yöntem ve usulleri ile aynıdır ve ana tüzükte belirtilen hususlara aykırı olamaz.

ŞUBENİN  ORGANLARI;

1.Yönetim Kurulu, 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur,

2.Denetleme Kurulu, 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur,

3.Disiplin Kurulu, 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

 

SENDİKANIN ŞUBELERİNİN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER;

 

1. Sendika çalışmalarının verimli yürütülmesi, örgütlenmenin etkin bir şekilde sağlanması ve demokratik işbölümü sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendikanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu kararı ile şubeler kurur. Şubelerin kapatma yetkisi Genel Kuruldadır. Şubeler, kendi faaliyet bölgesi içerisinde Anatüzük, Yönetmelik ve Genel Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil ederler.

2. Genel Yönetim Kurulu kararı ile açılmasına karar verilen şubeler; yasalarda belirtilen şube kuruculuğu niteliklerine sahip kişiler tarafından ve sendikalar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak kurulur. Genel Yönetim Kurulu biri başkan olmak üzere gerekli niteliklere sahip beş kişilik kurucular kurulu saptar. Kurul ilk toplantısında kendi arasında bir sekreter ve bir sayman belirler. Kurucuların listesi sendikalar yasasında yazılı belgeler ve yasada belirtilen biçimiyle en geç on beş gün içinde sendika ve şubesinin bulunduğu illerin Valilikleri ile Bölge Çalışma Müdürlüklerine gönderilir ve mevzuat hükümlerine göre ilan edilir.

3. Bu biçimde kurulan şubeler, en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurulunu yapmakla yükümlüdürler.

4. Şubelerin faaliyet alanları ile bağlı işyerlerinin belirlenmesi ve bu konudaki değişikliklerde Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

5.ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU; Şube Genel Kurulu, şube sınırları içindeki üyelerden oluşur. Yeni kurulan şubelerin genel kurulları en geç alt ay içinde toplanır.

 

6.ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a) Şube Genel Kurulu en geç dört yılda bir Merkez Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç ay önce toplanır. Toplantı tarihi, Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Gündemi ve yapılacağı yer şube yönetim kurulunca saptanır.

b) Şube Genel Kurulunun gündemi, yer, gün ve saati ile üye  listesi, çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantıdan en az 15 gün önce Şube Genel Kurulunun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir.

c) Şube Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde,  üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

d) Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan  üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.

e) Şube Genel Kuruluna sunulacak Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu raporunun  üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

f) Şube Genel Kurul çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

g) Şube Genel Kurulu Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Şube genel kurulunda alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul karar defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.

h) Şube genel kurulunda hazır bulunan üyelerin 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

ı) Şube genel kurulu gündemindeki konuları ve üyeler tarafından  sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

7.ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10’unun yazılı istemi ile istenilen gündem maddesini eklemek.

b) Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

d) Şubeye kayıtlı üyeler arasından gizli oyla şube başkanı ile birlikte şube yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerini ve genel merkez genel kurul delegelerini seçmek.

8.OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

a) Şube Yönetim ya da Denetim Kurulu kararı ile,

b) Şube Genel Kurul  üyelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Genel Yönetim Kurulu kararı ile,

d) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna bir önceki genel kurulda seçilmiş şube sınırları içindeki üyeler katılır.

e) Olağanüstü Şube Genel Kurulu gündemi ile bağlıdır.

f) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna çağrı şube yönetim kurulu veya Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

g) Olağanüstü Şube Genel Kurulu, istem gününden başlayarak en geç bir ay içinde toplanır.

9.ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU; Şube yönetim kurulu, şube başkanı ile birlikte 5 üyeden oluşur. 5’de yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması durumunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır. Şube yönetim kurulunun şube başkanı veya ünvanlı üyeliklerinde boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılıp bu ünvanlı üyeliklerin seçimi yapılır.

10.ÜCRETLİ YÖNETİCİ (PROFESYONEL) ŞUBE KADROLARI; Şubenin faaliyet alanındaki toplu sözleşme yapmaya yetkili işyerlerindeki toplam üye sayısı;

a) 500-1000 olan şubelerin şube başkanları,

b) 1001-2500 olan şubelerin şube başkanları ile şube sekreterleri,

c) 2501'den fazla olan şubelerin şube başkanı, şube sekreteri ve şube saymanı üyeleri Genel Yönetim Kurulu kararı ile Sendikanın ücretli yönetici (profesyonel) kadroları olarak görev yaparlar. Şubenin örgütlenme çalışmaları ve etkinliği göz önünde bulundurularak yukarıda belirlenen üye sayılarına bağlı kalmaksızın Genel Yönetim Kurulu kararı ile Şubelere ücretli yönetici kadroları verilebilir. Ancak şubelere tahsis edilen bu kadroların devamlılığı bir yıllık süre sonunda yukarıda belirlenen şube üye sayısı koşulunu sağlamasına bağlıdır.

10.ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ; Şube yönetim kurulu onbeş günde bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı şube sekreteri yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını oluşturur. Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması Sekreterin görevidir. Şube yönetim kurulu gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.Şube yönetim kurulu, toplantılarına oy hakkı olmaksızın şube yönetim kurulunun yedek üyeleri de çağrılıp, katılabilir.

11.ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) İlk toplantısında, üyeleri arasından, bir sekreter ve bir sayman seçmek,

b) Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,

c) Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,

d) Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

e) Üyelik başvurularını incelemek, üyelik belgelerini görüşü ile birlikte genel yönetim kuruluna iletmek,

f) Genel yönetim kurulu kararlarını uygulamak, genel yönetim kurulunun yetki vermesi durumunda işyeri temsilcileri seçimini yaparak genel başkanlığa bildirmek,

g) Şube sınırları içinde, çerçevesi genel yönetim kurulunca saptanan eğitim çalışmaları yapmak,

h) Şube içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, genel yönetim kurulunun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,

ı) Şube denetim kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüzlükleri genel yönetim kuruluna bildirmek,

i) Şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını genel yönetim kurulundan istemek,

j) Şube disiplin kurulu kararlarını uygulamak,

k) Şube harcamalarını onaylamak,

l) Tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

 

12.ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak, şubeyi temsil etmek,

b) Şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c) Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak,

d) Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

e) İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,

f) Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,

g) Genel yönetim kurulu kararları ile Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

h) Gerektiğinde, sonradan şube yönetim kurulunun onayı alınmak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarına kadar harcama yapmak.

13.ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU; Şube denetim kurulu şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

 

14.ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;

a) Şube yönetim kurulu çalışmalarının genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için şube yönetim kuruluna öneride bulunmak,

c) Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna ve genel yönetim kuruluna, dönem sonunda da bir örneği genel yönetim kuruluna gönderilmek üzere şube genel kuruluna rapor vermek,

d) Şube yönetim kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak,

e) Gerektiğinde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

15.ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ; Şube disiplin kurulu şube genel kurulunca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir. Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür. Şube disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olur ve kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilir.

16.ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ; Şube disiplin kurulu şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir. Şube disiplin kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere genel yönetim kuruluna gönderilmesi için şube yönetim kuruluna verir. Şube disiplin kurulunca verilen kararlar şube yönetim kurulunca uygulanır.

SENDİKANIN AMACI  :

 

MADDE 2-     Sendikanın amacı; Sürücü eğitimi  İşkolunda faaliyet gösteren İşverenlerin başta eğitim ticaret  ve çalışma hayatını düzenleyen mevzuat ve uygulamaları olmak üzere mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerını korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan sürücü eğitimi verecek her kademedeki iş yerlerinin ve eğitim merkezlerinin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek,hizmet içi eğitimlerini organize etmek çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, işkolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

 

Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk İlkelerinin yaşatılması, demokratik ilkelerden ayrılmadan ve eğitimin önemi esası üzerinden  faaliyet gösterilmesi asıldır.

 

SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ İŞKOLU      :

 

MADDE 3-     Sendikanın faaliyet göstereceği işkolu Sendikalar 85.53.no.lu. ticaret büro eğitim ve güzel sanatlar işkoludur.

 

SENDİKANIN ÇALIŞMA KONULARI   :

 

MADDE 4-     Sendika; amacı doğrultusunda Sendikalar Kanunu ve diğer mevzuatın imkan verdiği her türlü muamele, faaliyet ve teşebbüslerde bulunur.

Bunların Başlıcaları :

a)    Sektörün gelişmesi ve yeni değişen şartlarla uyum için hizmet içi eğitimler tertib etmek

b) Sempozyumlar çalıştaylar seminerler ve benzeri geliştirici faaliyetler yapmak eğitimi geliştirici lobi çalışmaları yapmak,

b)    Uyuşmazlıklarında; ilgili makama, arabulucuya, Hakem Kurullarına, İş Mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak, temsilci göndermek, görüş bildirmek,

c)    Çalışma hayatından, mevzuattan, Toplu İş Sözleşmesinden veya örf ve adetten doğan hususlarda, işverenler adına veya bireysel olarak adli ve idari mahkemeler ile yüksek mahkemeler nezdinde dava açmak ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak,

d)    Mevzuat hükümleri çerçevesinde, amacını gerçekleştirecek toplantılar düzenlemek ve bu toplantılarda verilecek kararları oluşturmak veya yerine getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, kurum ve kuruluşlara  üye olmak, bunların toplantılarına katılmak, kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplantılarına ve kurullarına temsilci göndermek,

e)    Çalışma ve sürücü eğitim  mevzuatı, İşveren İşçi ilişkileri, Yönetim, Verimlilik, Beşeri İlişkiler, İş değerlendirmesi ve İş sağlığı güvenliği gibi konularda, Kurs, Seminer, Konferans, Açık Oturum ve benzeri Toplantılar düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,

f)     Mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili olarak, Gazete, Dergi, Kitap gibi periyodik olan veya olmayan yayım faaliyetleri yapmak ,

g)    Üyelerinin yararlanmaları için Kütüphane, Sağlık ve Spor Tesisleri kurmak, kurulanları desteklemek,

h)  Yönetim Kurulu Kararıyla ,  yurt içi ve yurt dışındaki  sürücü eğitimi  araştırma ve incelemeleri yapmak üzere heyet göndermek

ı)    Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile Üyeleri için Kooperatifler kurulmasına yardım etmek,

i)     Genel Kurul kararıyla nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sürücü eğitimi veya materyali üretimi ve ticaretini yapan  kuruluşlara ortak olmak veya bu alanda yeni  yatırımlar yapmak,

j)     Sürücü eğitimi mevzuatı ,İş Hukuku, Emeğin korunması ve Sosyal Güvenlik gibi konular ile yakından ilgilenmek, görüş ve düşüncelerini duyurmak,

k)    Çalışma şartlarını memleket Ekonomisine ve Ortak Menfaatlere uygun şekilde düzenleyici tedbirler almak, İşkolunda bir örnek İş şartlarını yerleştirmeye gayret etmek, Milli Tasarruf ve yatırımların gerçekleşmesi ve üyelerinin ekonomik sorunlarının halledilmesi için Toplantılar düzenlemek ve düzenlenenlere iştirak etmek,

l)     Sürücü eğitiminin  standartlarının yükseltilmesi çalışmalarına destek vermek,

m)  Rekabetçi ve yenilikçi özelliği yüksek dünya genelinde kabul görüp ülkemiz şartlarına uyarlanan  düzenleyici tedbirlerin alınmasında yönlendirici ve yol gösterici olmak,

n)    Her kademede sürücü eğitimi iş kolunda, gelişmeyi destekleyecek, çağdaş mevzuatın oluşturulmasına katkı vermek, destek sağlamak,

o) Sürücü eğitimi  konularında, ülkemiz yararına stratejiler ve sistemler oluşturulmasına katkıda bulunmak, uygulamaları izlemek, araştırmalar yapmak, varsa eksiklikleri tespit ederek, yapılacak iyileştirme çalışmalarında sürücü eğitimi sektörünün sesi ve temsilcisi olmak,

p)  Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları uzlaştırıcı sıfatı ile çözümlemek için teşebbüs ve faaliyette bulunmak.

r)   Sendikanın amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, menkullerini rehin, gayrimenkullerini ipotek etmek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek kabul ve tesis etmek, gereğinde fekketmek, mevzuat ile sınırlı olmak kaydıyla, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,

s)   Faaliyetleri ile ilgili konularda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

t)    Ferdi iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda üyelerine yardımcı olmak,

u)   Faaliyette bulunduğu işkolundaki işverenlerin Sendika bünyesinde teşkilatlanmalarını sağlamak,

v)   Tüzel kişi olarak genel hükümlere  göre sahip olduğu yetkileri kullanmaktır.

y)  Kara yolu trafiği  ve sürücü eğitimi konularında proje üreten ve uygulayan kurumlarla  ortak projeler yapmak.

 

 

ÜYE OLMA,  ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

ÜYE OLMA:           

MADDE 5-     Sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda faaliyette bulunan bir İşyerinin gerçek veya tüzel kişi olan işvereni veya bunların kurum adına  vekalet verdiği temsilcisi Sendikaya üye olabilir  Gerçek kişi olan işverenin fiil ehliyetine sahip olması, adına ruhsat düzenlenmiş olması,Tüzel kişiliklerde üyelik için müracaat edecek kurucu temsilcisinin veya ortağın üyelik müracaatı yönetim kurulu karar defterine işlenmiş olması şarttır. Sendikaya üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır

Üyelik, sendika yönetim kurulunun başvuruyu kabulünü e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirmesi ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, sendika yönetim kurulu tarafından üyelik başvurusunun kabul edildiğinin e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihtir.

Üyelik başvurusu yönetim kurulu tarafından otuz günlük süre içinde reddedilirse, ret kararı sendika tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir ve yazılı olarak başvuru sahibine tebliğ edilir.’

ÜYELİKTEN ÇEKİLME:

MADDE 6-     İşveren, sendika üyeliğinden çekilme başvurusunu sendikaya yapar. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organın çekilmeye ilişkin almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir    Çekilme bildirimi sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 7-      Üyenin Sendikadan çıkarılma kararı, Disiplin Kurulu’nun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapor üzerine Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurul’ca verilir. Karar e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir.

Üyelikten çıkarılma aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanılarak yapılabilir:

a)    Sendika amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

b)   Sendika Anatüzüğü ve buna dayanılarak çıkarılacak Yönetmelik Hükümlerine veya Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uymamak,

c)    Sendika’ya karşı olan mali yükümlülükleri Sendika Yönetim Kurulu’nca makul karşılanan bir mazeret olmadan altı aydan fazla bir süre içinde yerine getirmemek ve yapılan yazılı İhtara rağmen ödememek,

d)    Sendikanın taraf olmadığı eylemlere katılmak

ÜYELİĞİ SONA ERDİREN DİĞER HALLER:

Madde 8-      İşveren veya İşveren Vekili sıfatını kaybedenlerin Sendikadaki Üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kayıp ettikleri tarihte kendiliğinden sona erer.   “Tüzel Kişiliği” temsilen İşveren Vekili Sıfatı ile Sendikada görev almış olanların sonradan bu sıfatı kaybetmeleri halinde, “Tüzel Kişiliğin” Üyeliği düşmez, İşveren Vekilinin Sendika Organlarındaki görevleri sona erer.

KONFEDERASYON’A ÜYE OLMAK VE ÜYELİKTEN ÇEKİLMEK:

Madde 9-      Bir Konfederasyon’a Üye olma ve Üyelikten çekilme Sendikanın Genel Kurulu Kararına bağlıdır. Bu Karar Genel Kurul Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

ULUSLARARASI İŞVEREN KURULUŞLARINA ÜYELİK:

Madde 10-     Sendika, Türkiye Cumhuriyeti devletinin şekline, İnsan haklarına Saygılı, Milli, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti niteliklerine, Devletin Ülkesi ve Milletin Bölünmez Bütünlüğüne, Türk Ulusuna ait Egemenliğin kullanılmasının hiçbir suretle belli bir Kişiye, Zümreye veya Sınıfa bırakılmayacağı İlkelerine, Vicdan ve Din Özgürlüğüne, aykırı faaliyet göstermeyen Uluslararası İşveren Kuruluşlarına Genel Kurul Kararı ile  serbestçe Üye olabilir ve Üyelikten çekilebilir. Uluslararası İşveren Kuruluşlarına Üyelik ve Üyelikten çekilmede Sendikalar Kanunu’nda öngörülen esaslar uygulanır.

SENDİKANIN BİR BAŞKA SENDİKAYA KATILMASI VE BİRLEŞMESİ         :

Madde 11-     Sendikanın bir başka Sendikaya katılması halinde katılan Sendikanın bütün Hak, Borç, Yetki ve menfaatleri katıldığı Sendikaya kendiliğinden geçer.

Bu madde Hükümleri gereğince katılan veya birleşen Sendikaların Üyeleri, ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın katılan veya yeni meydana getirilen Sendikanın Üyesi olurlar.

Katılma veya birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Hükümleri uygulanır.

ÜYELERİN HAKLARI:

MADDE 12-    Üyeler, işbu Anatüzük ve buna istinaden çıkmış veya çıkacak Yönetmelikler çerçevesinde kendilerine tanınmış bütün haklardan yararlanırlar.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 13-    A) GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Üyeler;

a)Sendikanın Genel yararlarının ve Üyelerin birlik ve beraberliğinin zedelenmesine yol açan davranışlarda bulunmamayı,

b)Anatüzükte veya Anatüzüğe uygun olarak çıkartılmış ve

çıkartılacak Yönetmeliklerde tespit edilmiş Sendikal İlkelere aykırı hareket etmemeyi    kabul ve taahhüt etmişlerdir.

C) SENDİKAYA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Üye, ortak ihtiyaç ve menfaatlerin gerektirdiği araştırma ve istatistiklerin yapılmasında yararlı her türlü bilgi ve rakamları, talep üzerine Sendikaya zamanında vermek mecburiyetindedir. Bu amaçla Sendikaya gönderilecek bilgi ve rakamlar Sendikanın veya Sendikanın Üye olduğu Üst Kuruluşun bu işle görevli Özel Servisinde toplanır.

Üyenin İşyerine ait özel bilgi ve rakamlar gizli tutulur.

D) MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Üye Üyelik Aidatını Yönetmeliğinde öngörülen esaslar dairesinde, Sendikaya zamanında ödemekle yükümlüdür. Yazılı ikaza rağmen borcun ödenmemesi veya kabule şayan bir mazeretin bildirilmemesi halinde, Üye borcunu ödeyene kadar Üyelik Haklarından yararlandırılmaz ve Sendikanın hiçbir faaliyetine iştirak ettirilmez.

Borcun gecikme sebebini kabule veya reddetmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Üyenin zamanında ödememiş olduğu Aidat borcu için, Bankalarca İşletme Kredilerine uygulanan en yüksek Faiz oranında Gecikme Zammı Tahakkuk ettirilir. Ancak, Yönetim Kurulu, halin icabına ve haklı sebebe istinaden Tahakkuk ettirilen Gecikme Zammını ortadan  kaldırabilir.

Her iki halde de aidat borcu yargı yoluyla tahsil edilir.

 

 

 

SENDİKANIN ORGANLARI

 

SENDİKANI ORGANLARI:

 

MADDE 14-    Sendikanın Organları şunlardır.

a)    Genel Kurul,

b)   Yönetim Kurulu,

c)    Denetleme Kurulu,

d)    Disiplin Kurulu,

b)   Danışma Kurulu,

YÖNETİM,DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

 

MADDE 15-    Yönetim , Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinde aranacak nitelikler şunlardır;

a)    Fiil ehliyetine sahip olmak,

b)   Kamu Hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak,

c)    6356 Sayılı Kanunda sayılan suçlardan biriyle mahkum edilmemiş olmak.

 

GENEL KURUL

 

KURULUŞU:

 

MADDE 16-    Genel Kurul Üyelerden(delege) oluşur. Genel Kurul Toplantısında Sendika Üyesi olan gerçek veya tüzel kişiler kendilerini yetkili kıldıkları bir kimse tarafından temsil ettirebilirler. Yetki Belgesinin Üyeyi İlzama Yetkili Kişi veya Kişiler tarafından imzalanması zorunludur. Sendikanın yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri bu sıfatla Genel Kurul’a üye olarak katılır.

 

Genel Kurul Toplantısında Gündemdeki Konular görüşülür. Gündeme Madde eklenmesi, yazılı teklifi ile mümkündür.

Genel Kurulu Sendikanın Başkanı, yokluğu halinde Başkan Vekillerinden biri, onların da yokluğu halinde Genel Kurul’a iştirak edenlerden en yaşlı Üye açar. Yoklama sonuçlarına göre yeterli çoğunluğun bulunduğu tesbit edilmişse, Başkanlık Divanının seçimine geçilir.

BAŞKANLIK DİVANI: 

Genel Kurul Toplantısının açılmasını takiben açık oyla ve adi çoğunlukla bir Başkan, İki Başkan Vekili ve İki Divan Katibi seçilir. Başkanlık Divanı Genel Kurul Müzakerelerini idare etmek, gerekli zabıtları tutmak, Organların Üyeliğine aday olanları tesbit etmek, aday listelerinin düzenlenmesini ve Seçim Kurulu Başkanına Mühürlenmek üzere verilmesini sağlamak, Seçim Sandık Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimini yönetmek ve seçilenlerin isimlerini Seçim Kurulu Başkanına bildirmekle görevlidir.

GENEL KURULLARIN TOPLANTI ZAMANI:

 

MADDE 17-    a) Olağan Genel  Kurul Üç Yılda bir toplanır.

İki Genel Kurul Toplantısı arasındaki Döneme ait Faaliyet ve Hesap Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Gelecek Döneme ait Bütçe Teklifinin, Genel Kurul’a katılacaklara okunmasıi zorunludur.

b) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut Üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. Bu halde Toplantı nedeni belirtilir. Talep tarihi itibariyle olağan Genel Kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez ; ancak isteğe konu olan hususlar Genel Kurul gündemine alınır  Olağanüstü Genel Kurul’da Gündem dışı konular görüşülmez ve Gündem değiştirilemez.

 

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI İLE OY KULLANMA USULLERİ:

 

MADDE 18-    Toplantı Nisabı Üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk Toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci Toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu Toplantıya katılanlarla karar alınır.. Genel kurullarda Üye olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuruluna üye seçimi

serbest , eşit , gizli oy , açık sayım ve döküm esasına ve tüzük esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır.

Karar nisabı Toplantıya katılan Üye ve temsilci sayısının salt çoğunluğudur.

Ancak, bu sayı üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz.

Sendikanın feshi, tasfiyesi diğer Sendikalarla birleşme ve başka bir Sendikaya katılma kararları üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Anatüzük, maddelerinin değiştirilmesi kararları üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Zorunlu Organlara Üye Seçiminde;

Her Üye veya Temsilcinin bir oy hakkı vardır.

Başkanlık Divanınca tutulup imzalanan Genel Kurul Görüşme Tutanakları diğer Belgelerle birlikte Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul Kararları özet halinde veya gereğinde aynen Üyelere gönderilir.

 

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 19-    Genel Kurul’un başlıca Görev ve Yetkileri şunlardır:

a)    Zorunlu Organların asıl ve aynı sayıda yedek üyelerinin seçimi,

b)   Anatüzük değişikliği,

c)    Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporları ile Mali raporlarının görüşülmesi,

d)    Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası,

e)    Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

f)     Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

g)    Konfederasyon’a Üye olma ve Üyelikten çekilme,

h)    Bir başka Sendika ile birleşme veya katılma,

i)     Sendikanın Uluslar arası İşveren Kuruluşlarına Üye olması veya Üyelikten  çekilmesi,

j)     Sendika Üyeleri tarafından ödenecek aidat miktarının alt ve üst sınırlarının tespiti,

k)    Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkanına verilecek Ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile tavanının tespiti,

l)     Sendikaya feshetme gerekiyorsa Tasfiye Komisyonunu seçme,

m)  Seçim Sandık Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin açık oy ve açık sayım suretiyle seçilmesi,

n)    Gündem hakkındaki tekliflerin karara bağlanması,

o)   Üyelikten çıkarılma teklifinin karara bağlanması,

ö) Mevzuatta veya bu Anatüzükte Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir Organa bırakılmamış konuların karara bağlanmasıdır.

SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR:

MADDE 20-    Genel Kurullarda zorunlu Organlara Üyelik için yapılacak Seçimler ve bu

Seçimlerde uyulacak esaslar konusunda Kanun Hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU

 

YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞMASI :

 

MADDE 21-    Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıllık süre için seçilen 9 Asıl Üyeden oluşur. Ayrıca 9 Yedek Üye seçilir.

Yönetim Kurulu, Seçimi izleyen ilk oturumunda kendi aralarında salt çoğunlukla bir Başkan ve iki Başkan Vekili seçer. Genel Kurul Dönemi içinde her ne sebeple olursa olsun bu görevlerde boşalma olması halinde boşalan yer için o dönem sonuna kadar görev yapmak üzere yeniden Seçim yapılır.

Mazeretsiz olarak üst üste 3 kez Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan Üyenin bu Sıfatı düşer.

 

Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren kişi yerine Genel Kurul Seçim Tutanağındaki sıralamada O Organ için en çok oy almış olan İlk Yedek Üye çağırılır.

Yönetim Kurulu Üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle Yedeklerinin de getirilmesinde sonra, Üye Tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde Toplantıya çağırılır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

MADDE 22-    Yönetim Kurulu’nun başlıca Görev ve Yetkileri şunlardır:

a)  Sendikayı temsil etmek,

b)  Sendikayı Kanun’ların ve bu Anatüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,uygulanmasını sağlamak.

c)    Gerekli gördüğü hususlarda Yönetmelikler yapmak, uygulamak ve değiştirmek,

d)     Bu Anatüzükte belirtilen Sendika amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerinin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak, Üyelerin İşyerlerinde meydana gelebilecek her türlü kanunsuz eylemlerde resen müdahalede bulunmak, gereken tedbirleri tesbit ederek Üyelerin genel yararları açısından uyulması zorunlu karar ve talimatları vermek ve Sendikanın Yetkili Organlarınca alınan kararlara ve verilen talimatlara Üyelerce uyulup uyulmadığını izlemek,

e)    Dava açmak, açılmış Davalara katılmak, Sulh olmak, İbra etmek, Davada Feragat veya Davayı kabul etmek, İdari, Adli, Mali ve İcrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu konularda Vekalet vermek,

f)    Bütçeyi ve Faaliyet Programlarını hazırlamak, Genel Kurul’un kabulüne sunmak, Faaliyet ve Hesap Raporlarını,  mali raporunu hazırlamak ve Genel Kurul’un tasvibine sunmak,

g)     Personel Kadro ve Ücretleri ile yolluklarını tespit etmek,

h)    Sendika Teşkilatını kurmak,

ı)     Gerektiği hallerde bilumum Kurullar ile Yurtiçi ve Yurtdışı Toplantılar ve Temaslar için Temsilciler seçmek,

j)  Gereği halinde Sendika Üyesi olan veya olmayan kimselere muayyen hususların takip ve tatbiki için yetki veya görev vermek,

k) Kanunların ve Genel Kurul’un verdiği imkanlar ve yetki çerçevesi içinde Gayrimenkul alımı, satımı, rehin, ipoteği konularında gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tesbit etmek,

l) Gerekli gördüğü hal ve konularda Üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek,

m)  Yürütme Kurulu Üyelerini seçmek,

n)  Sendika Demirbaşlarının kayıt ve terkinini onaylamak,

o)   Sendikaya yapılan üyelik müracaatlarını karara bağlamak,

ö)  Genel Kurula üyelikten çıkarma teklifini götürmek,

p)   Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,

r) Mevzuat Hükümleri, Anatüzük ve Genel Kurul’ca verilecek diğer görevleri yapmak.

u)    Ana Tüzüğün 10. Maddesinde belirlenen esaslar saklı kalmak kaydı ile Sendikanın Vakıflara/ Derneklere/ Birliklere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına girmesine, kurucu ortak olmasına karar vermek.

 

SENDİKANIN TEMSİLİ VE İLZAMI:

MADDE 23-    a)   Sendikanın Temsili:   Sendikayı Yönetim Kurulu Temsil eder, Yönetim Kurulu’nu Başkan  Temsil eder. Yokluğunda Başkan Vekillerinden biri Temsil görevini  yapar.  Sendika adına beyanat vermeye Başkan, yokluğunda Başkan Vekilleri   yetkilidir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

 

MADDE 24-    Yönetim Kurulu en geç 3 ayda bir önceden kararlaştırılmış toplantı günlerinde toplanır. Gerek görülmesi halinde Yönetim Kurulu ayrıca; Başkan, Başkanın  bulunmadığı hallerde Başkan Vekillerinden birinin veya Yönetim Kurulu Üyelerinin 1/3’ nün ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır.

Toplantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğudur.

Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde Başkan Vekillerinden biri yönetir.

Karar Nisabı mevcut Üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kararlar, Genel Sekreterce, Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılarak hazır Üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan Üyeler muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalar.

DİSİPLİN KURULU

 

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI

TOPLANTI VE  GÖRÜŞME  USULÜ:

 

MADDE 25-    Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıl müddetle seçilen 3 Asıl Üyeden

oluşur. Ayrıca, 3 Yedek Üye seçilir.

Üyeler ilk Toplantıda aralarından birini Başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde Üyelerden biri Kurula Başkanlık eder. Kurulun Toplantı Nisabı Üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Asıl Üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan Yedek Üye getirilir.

Disiplin Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun havale edeceği meseleleri görüşmek üzere ve gerektiğinde toplanır. Kurulun görüşmelerigizlidir. Yapılacak çağrıyı izleyen hafta içinde Disiplin Kurulu meseleyi inceler ve en kısa zamanda karara bağlar.

Kararlar gizli oyla ve Üye Tamsayısının salt çoğunluğuyla verilir.

 

 

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 26-    Disiplin Kurulu, Sendikanın Anatüzüğüne, amaç ve İlkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen Üyeleri hakkında soruşturma yapar ve Üyelikten çıkarma dışında ihtar ve kınama Disiplin Cezalarını verir ve sonucu Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve diğer İlgililere bildirir.

DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULUNU OLUŞMASI

TOPLANTI  VE  GÖRÜŞME  USULÜ:

 

MADDE 27-    Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıl süre için seçilen, 3 Asıl Üyeden oluşur.  Ayrıca, 3 Yedek Üye seçilir.

Üyeler ilk Toplantıda aralarından birini Başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde Üyelerden biri Kurula Başkanlık eder. Kurulun Toplantı Nisabı Üye tamsayısının salt çoğunluğudur.

Kararlar Üye tamsayısının salt çoğunluğuyla verilir.

Asıl Üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan Yedek Üye getirilir. Denetleme Kurulu gerek gördükleri zamanlarda ve her Bütçe Devresini takip eden bir ay içerisinde toplanırlar.

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 28-    Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin Genel Kurul Kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b)   Sendikanın Defterlerini, Muamelelerini, Hesaplarını, yapılan sarfiyatın Kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama istemek,

c)    Genel Kurul’un ve Yönetim Kurulu’nun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen Kurula bir Raporla bildirmek,

d)    Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya çağırmasını istemek,

e)    Denetleme Kurulu Raporunu hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

B)   DANIŞMA KURULU :

Danışma Kurulu, sürücü eğitimi işverenler sendikasına katkıda bulunmuş kişilerden oluşur.

Danışma Kurulu, sendika  Merkezinin bulunduğu şehirde veya üyelerin toplu olarak bulunduğu İllerde, Yönetim Kurulu Kararı ile toplanır. Toplantıda nisap aranmaz. Danışma Kurulu istişari bir organ olup, kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulu’ nda yer alacak kişileri Yönetim Kurulu beli

TEMSİLCİLİKLER

KURULMASI, KALDIRILMASI

GÖREV   VE  YETKİLERİ       :

MADDE 30-    İllerde, ve nüfusu 50.000 den fazla olan İlçelerde Yönetim Kurulu Kararıyla Temsilcilikler kurulabilir ve kaldırılabilir.

 

 

TEMSİLCİ SAYILARI:

 

MADDE 31-    Temsilciliklerin Üye sayısı, Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

GENEL SEKRETERLİK

GENEL SEKRETER:

MADDE 33-    Genel Sekreter ve Yardımcısının tayini ve görevine son verilmesi Yönetim Kurulu tarafından üyeler arasından veya serbestceyapılır.

Görevi; Sendika Faaliyetlerini, Anatüzük, Yönetmelikler ve Organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütmekdir.

Genel Sekreter yukarıdaki faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur Genel Kurul, Yönetim Kurulu, ve Danışma Kurulu Toplantılarına katılır;

GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 34-     a) Sendika Bürosunu Yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, haber toplamak, ilgili yayınları ve istatistikleri derlemek, neşriyatta bulunmak, bunlar hakkında Yönetim ve Yürütme Kurulu’na malumat vermek,

b) Muamelat ve muhaberatın muntazam çalışması ve işlemesini temin etmek,

c) Sendika hesaplarının genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile ilgili mali mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak,

d) Sendika Organlarının kararlarını yürütmek,

e) Sendika Teşkilatının faaliyetlerini takip etmek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konuda Yönetim ve Yürütme Kurulu’na malumat vermek,

f) Görüşülmesi gereken konuları tespit ile gerektiğinde Yürütme Kurulu’nu Olağanüstü Toplantıya çağırmak,

g) Aidatların, Vesair Gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve Sendikaya Yeni Gelir Kaynakları aramak,

h)Tanzim edilecek Bilanço ve Mali Durumu Yönetim ve Yürütme Kurulu’na bildirmek.

ı) Yönetim Kurulunca kendisine verilecek görevleri gerçekleştirmek.

                                     MALİ HÜKÜMLER

GELİRLER:

MADDE 36-    Sendikanın Gelirleri:

a)    Üyelik ve destek  aidatları,

b)   Tüzükte belirtilen faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

c)    Bağışlar,

d)    Mal varlığı gelirleri ,mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardır.

AİDAT:

MADDE 37-    Üye yıllık Aidatı  Aidatın ödeme şekli ve zamanı Yönetim Kurul Kararı ile yapılır.

GELİRLERİN BANKAYA YATIRILMASI:

MADDE 39-    Sendika tüm nakdi gelirlerini bankaya yatırmak zorundadır.

Sendika Gelirlerinin hangi bankaya yatırılacağı Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir.

Zorunlu Giderler için Sendikanın kasasında tutulacak nakit mevcudu, Genel Kurul’ca kabul edilmiş 3 yıllık süreyi kapsayan dönem bütçesinin % 3’ünü geçemez.

GİDERLER:

 

MADDE 40-    Sendikalar, gelirlerini amaçları ve Sendikalar Kanunu’nda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamazlar ve bağışlayamazlar.

Sendikanın harcamaları, Genel Kurul’ca onaylı bütçesine göre Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki çerçevesinde Genel Sekreterlik tarafından yapılır. Ücret, Isıtma, Elektrik, Kira, Vergi, Sigorta Primleri gibi mutad harcamalar bu yetkinin dışındadır.

Her harcama için Belge şarttır.

Demirbaş Sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme Envanter Defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.

Giderlerin nasıl yapılacağı, ne şekilde belgelendirileceği ve bundan doğan sorumluluklar bir yönetmelik ile düzenlenir.

Demirbaşların Satış terkininde Uygulanacak Usul ve Esaslar:

a)    Hiç kullanılmayacak, yenisiyle değiştirilecek veya kullanılmaz hale gelmiş Demirbaşların tespitine, satışına ve terkinine Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nca tespit edilen sınırlar dahilinde Genel Sekreterlik yetkilidir.

b)   Satışına karar verilen Demirbaşlar için birden fazla yazılı teklif almak esastır. Teklifler bu tutanakla tespit edilir, değerini bulması halinde en yüksek teklifi verene satış yapılır. Ancak, birden fazla alıcısı bulunmayan Demirbaşların satışına Yönetim Kurulu yetkilidir.

C)    Kullanılamayacak hale gelmiş ve satışı mümkün olmayan Demirbaşın tespiti ve terkini bir tutanakla yapılır. Tutanakta kullanılmama nedeni ve terkin edilecek Demirbaşın ne yapılacağı hususu belirlenir.

d)  Satış ve terkini yapılacak Demirbaş için tutulacak tutanakta Demirbaşın kayıt numarası, cinsi, satın alındığı tarih ve terkin sebebi belirtilir, Demirbaş kaydı kapatılır.

MADDE 41-    Sendikanın Denetimi ve Şeffaflık

Denetim , kanun ve sendika tüzük hükümlerine göre denetleme kurulu tarafından yapılır.

FESİH, İNFİSAH VE KAPATMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ:

MADDE 42-    Sendikanın feshi veya infisah  genel kurul kararıyla ve salt çoğunlukla alınır.

MADDE 43-   üç Aylık Faaliyet raporları ile altı Aylık Muvakkat Bilançolar düzenli olarak  Denetim Kurulu Başkanına gönderilir.

 

            ŞUBELERİN İŞLEYİŞİ

 

1. Sendika çalışmalarının verimli yürütülmesi, örgütlenmenin etkin bir şekilde sağlanması ve demokratik işbölümü sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendikanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu kararı ile şubeler kurur. Şubelerin kapatma yetkisi Genel Kuruldadır. Şubeler, kendi faaliyet bölgesi içerisinde Anatüzük, Yönetmelik ve Genel Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil ederler.

2. Genel Yönetim Kurulu kararı ile açılmasına karar verilen şubeler; yasalarda belirtilen şube kuruculuğu niteliklerine sahip kişiler tarafından ve sendikalar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak kurulur. Genel Yönetim Kurulu biri başkan olmak üzere gerekli niteliklere sahip beş kişilik kurucular kurulu saptar. Kurul ilk toplantısında kendi arasında bir sekreter ve bir sayman belirler. Kurucuların listesi sendikalar yasasında yazılı belgeler ve yasada belirtilen biçimiyle en geç on beş gün içinde sendika ve şubesinin bulunduğu illerin Valilikleri ile Bölge Çalışma Müdürlüklerine gönderilir ve mevzuat hükümlerine göre ilan edilir.

3. Bu biçimde kurulan şubeler, en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurulunu yapmakla yükümlüdürler.

4. Şubelerin faaliyet alanları ile bağlı işyerlerinin belirlenmesi ve bu konudaki değişikliklerde Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE - 26) ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU a) Şube Genel Kurulu, şube sınırları içindeki üyelerden oluşur. Yeni kurulan şubelerin genel kurulları en geç alt ay içinde toplanır.

MADDE - 27) ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ a) Şube Genel Kurulu en geç dört yılda bir Merkez Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç ay önce toplanır. Toplantı tarihi, Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Gündemi ve yapılacağı yer şube yönetim kurulunca saptanır. b) Şube Genel Kurulunun gündemi, yer, gün ve saati ile üye  listesi, çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantıdan en az 15 gün önce Şube Genel Kurulunun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir. c) Şube Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde,  üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır. d) Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz. e) Şube Genel Kuruluna sunulacak Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu raporunun  üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur. f) Şube Genel Kurul çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir. g) Şube Genel Kurulu Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Şube genel kurulunda alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul karar defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır. h) Şube genel kurulunda hazır bulunan üyelerin 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ı) Şube genel kurulu gündemindeki konuları ve üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE - 28) ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10’unun yazılı istemi ile istenilen gündem maddesini eklemek. b) Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak, c) Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, d) Şubeye kayıtlı üyeler arasından gizli oyla şube başkanı ile birlikte şube yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerini ve genel merkez genel kurul delegelerini seçmek.

MADDE - 29) OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır: a) Şube Yönetim ya da Denetim Kurulu kararı ile, b) Şube Genel Kurul  üyelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile, c) Genel Yönetim Kurulu kararı ile, d) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna bir önceki genel kurulda seçilmiş şube sınırları içindeki üyeler katılır. e) Olağanüstü Şube Genel Kurulu gündemi ile bağlıdır. f) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna çağrı şube yönetim kurulu veya Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. g) Olağanüstü Şube Genel Kurulu, istem gününden başlayarak en geç bir ay içinde toplanır.

MADDE - 30) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU Şube yönetim kurulu, şube başkanı ile birlikte 5 üyeden oluşur. 5’de yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması durumunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır. Şube yönetim kurulunun şube başkanı veya ünvanlı üyeliklerinde boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılıp bu ünvanlı üyeliklerin seçimi yapılır.

MADDE - 31 ) ÜCRETLİ YÖNETİCİ (PROFESYONEL) ŞUBE KADROLARI Şubenin faaliyet alanındaki toplu sözleşme yapmaya yetkili işyerlerindeki toplam üye sayısı; a) 500-1000 olan şubelerin şube başkanları, b) 1001-2500 olan şubelerin şube başkanları ile şube sekreterleri, c) 2501'den fazla olan şubelerin şube başkanı, şube sekreteri ve şube saymanı üyeleri Genel Yönetim Kurulu kararı ile Sendikanın ücretli yönetici (profesyonel) kadroları olarak görev yaparlar. Şubenin örgütlenme çalışmaları ve etkinliği göz önünde bulundurularak yukarıda belirlenen üye sayılarına bağlı kalmaksızın Genel Yönetim Kurulu kararı ile Şubelere ücretli yönetici kadroları verilebilir. Ancak şubelere tahsis edilen bu kadroların devamlılığı bir yıllık süre sonunda yukarıda belirlenen şube üye sayısı koşulunu sağlamasına bağlıdır.

MADDE - 32) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ Şube yönetim kurulu onbeş günde bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı şube sekreteri yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını oluşturur. Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması Sekreterin görevidir. Şube yönetim kurulu gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

Şube yönetim kurulu, toplantılarına oy hakkı olmaksızın şube yönetim kurulunun yedek üyeleri de çağrılıp, katılabilir.

MADDE - 33) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ a) İlk toplantısında, üyeleri arasından, bir sekreter ve bir sayman seçmek, b) Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek, c) Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek, d) Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek, e) Üyelik başvurularını incelemek, üyelik belgelerini görüşü ile birlikte genel yönetim kuruluna iletmek, f) Genel yönetim kurulu kararlarını uygulamak, genel yönetim kurulunun yetki vermesi durumunda işyeri temsilcileri seçimini yaparak genel başkanlığa bildirmek, g) Şube sınırları içinde, çerçevesi genel yönetim kurulunca saptanan eğitim çalışmaları yapmak, h) Şube içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, genel yönetim kurulunun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek, ı) Şube denetim kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüzlükleri genel yönetim kuruluna bildirmek, i) Şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını genel yönetim kurulundan istemek, j) Şube disiplin kurulu kararlarını uygulamak, k) Şube harcamalarını onaylamak, l) Tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

MADDE - 34) ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ a) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak, şubeyi temsil etmek, b) Şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, c) Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak, d) Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak, e) İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak, f) Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek, g) Genel yönetim kurulu kararları ile Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, h) Gerektiğinde, sonradan şube yönetim kurulunun onayı alınmak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarına kadar harcama yapmak.

MADDE - 35) ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU Şube denetim kurulu şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

MADDE - 36) ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ a) Şube yönetim kurulu çalışmalarının genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, b) Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için şube yönetim kuruluna öneride bulunmak, c) Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna ve genel yönetim kuruluna, dönem sonunda da bir örneği genel yönetim kuruluna gönderilmek üzere şube genel kuruluna rapor vermek, d) Şube yönetim kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak, e) Gerektiğinde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

MADDE - 37) ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ Şube disiplin kurulu şube genel kurulunca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir. Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür. Şube disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olur ve kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilir.

MADDE - 38) ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Şube disiplin kurulu şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir. Şube disiplin kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere genel yönetim kuruluna gönderilmesi için şube yönetim kuruluna verir. Şube disiplin kurulunca verilen kararlar şube yönetim kurulunca uygulanır.